فرشاد پیوس باشگاه شهرداری آستارا را محکوم کرد

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص درخواست فرشاد پیوس نسبت به مطالبه وجه از باشگاه ورزشی شهرداری آستارا را به پرداخت 5/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 109/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

به گزارش پایگاه خبری بندر آستارا،کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص درخواست فرشاد پیوس نسبت به مطالبه وجه از باشگاه ورزشی شهرداری آستارا اعلام کرد که باشگاه شهرداری آستارا به پرداخت ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به، در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به محکوم علیه اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/